https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日鉑金金價比較(2022-06-26)

賣出: $10,520
買入: $7,550
更新日期: 2022-06-26 00:05
賣出: $10,290
買入: $7,680
更新日期: 2022-06-26 00:05
賣出: $10,400
買入: $7,700
更新日期: 2022-06-26 00:05
賣出: $10,310
買入: $7,700
更新日期: 2022-06-26 00:05
賣出: $10,310
買入: $7,700
更新日期: 2022-06-26 00:05
賣出: $10,270
買入: $7,700
更新日期: 2022-06-26 00:05
賣出: $10,370
買入: $7,760
更新日期: 2022-06-26 00:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.