https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日鉑金金價比較(2023-03-23)

賣出: $11,790
買入: $8,470
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $11,530
買入: $8,620
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $11,550
買入: $8,640
更新日期: 2023-03-23 10:06
賣出: $11,500
買入: $8,640
更新日期: 2023-03-23 10:06
賣出: $11,550
買入: $8,640
更新日期: 2023-03-23 10:06
賣出: $11,550
買入: $8,640
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $11,510
買入: $8,640
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $11,550
買入: $8,640
更新日期: 2023-03-23 11:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.