https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日飾金金價比較(2024-05-23)

賣出*: $26,840
買入: $21,390
更新日期: 2024-05-23 02:05
賣出: $26,300
買入: $21,810
更新日期: 2024-05-23 02:06
賣出: $26,310
買入: $21,820
更新日期: 2024-05-23 02:06
賣出: $26,310
買入: $21,820
更新日期: 2024-05-23 02:05
賣出: $26,160
買入: $21,930
更新日期: 2024-05-23 02:06
賣出: $26,310
買入: $21,820
更新日期: 2024-05-23 02:06
賣出: $26,310
買入: $21,830
更新日期: 2024-05-23 03:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.