https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日飾金金價比較(2022-12-10)

賣出: $19,290
買入: $16,090
更新日期: 2022-12-10 10:05
賣出: $19,320
買入: $16,090
更新日期: 2022-12-10 10:05
賣出: $19,290
買入: $16,090
更新日期: 2022-12-10 10:06
賣出: $19,250
買入: $16,020
更新日期: 2022-12-10 00:20
賣出: $19,310
買入: $16,080
更新日期: 2022-12-10 10:06
賣出: $19,310
買入: $16,080
更新日期: 2022-12-10 10:05
賣出: $19,160
買入: $16,190
更新日期: 2022-12-10 10:05
賣出: $19,310
買入: $16,080
更新日期: 2022-12-10 11:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.