https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日飾金金價比較(2023-03-23)

賣出*: $21,760
買入: $17,410
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $21,310
買入: $17,770
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $21,310
買入: $17,770
更新日期: 2023-03-23 10:06
賣出: $21,320
買入: $17,750
更新日期: 2023-03-23 10:06
賣出: $21,330
買入: $17,760
更新日期: 2023-03-23 10:06
賣出: $21,330
買入: $17,760
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $21,180
買入: $17,870
更新日期: 2023-03-23 10:05
賣出: $21,330
買入: $17,760
更新日期: 2023-03-23 11:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.