https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日飾金金價比較(2023-02-05)

賣出: $20,180
買入: $16,830
更新日期: 2023-02-05 00:10
賣出: $20,180
買入: $16,830
更新日期: 2023-02-05 00:11
賣出: $20,740
買入: $17,270
更新日期: 2023-02-05 00:11
賣出: $20,200
買入: $16,820
更新日期: 2023-02-05 00:11
賣出: $20,200
買入: $16,820
更新日期: 2023-02-05 00:10
賣出: $20,200
買入: $16,820
更新日期: 2023-02-05 00:10
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.