https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日飾金金價比較(2022-08-17)

賣出*: $19,570
買入: $15,660
更新日期: 2022-08-17 10:05
賣出: $19,160
買入: $15,980
更新日期: 2022-08-17 10:05
賣出: $19,190
買入: $15,980
更新日期: 2022-08-17 10:05
賣出: $19,170
買入: $15,960
更新日期: 2022-08-17 10:06
賣出: $19,180
買入: $15,970
更新日期: 2022-08-17 10:06
賣出: $19,180
買入: $15,970
更新日期: 2022-08-17 10:05
賣出: $19,030
買入: $16,080
更新日期: 2022-08-17 10:05
賣出: $19,180
買入: $15,970
更新日期: 2022-08-17 11:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.