https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

每日飾金金價比較(2023-06-08)

賣出*: $21,490
買入: $17,190
更新日期: 2023-06-08 10:05
賣出: $21,050
買入: $17,550
更新日期: 2023-06-08 10:05
賣出: $21,080
買入: $17,550
更新日期: 2023-06-08 10:05
賣出: $21,040
買入: $17,540
更新日期: 2023-06-08 10:06
賣出: $21,050
買入: $17,520
更新日期: 2023-06-08 10:06
賣出: $21,060
買入: $17,530
更新日期: 2023-06-08 10:06
賣出: $21,060
買入: $17,530
更新日期: 2023-06-08 10:05
賣出: $20,910
買入: $17,650
更新日期: 2023-06-08 10:05
賣出: $21,060
買入: $17,530
更新日期: 2023-06-08 11:05
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.